Ubytovací řád

1. Ubytovací řád pro přechodné ubytování ve smyslu ustanovení § 754 a násl. Občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů se vztahuje na ubytovací zařízení hotelu Koruna. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý ubytovaný - host, který je zde ubytován.

2. Ubytovací zařízení poskytuje ubytovaným hostům služby v rozsahu určeném příslušnou normou ve stanovené kategorii a třídě.

3. V ubytovacím zařízení může být ubytován pouze host, který je řádně přihlášen. Za tímto účelem je host povinen příslušnému pracovníku ubytovacího zařízení ihned po příchodu předložit svůj občanský průkaz, platný cestovní pas nebo jiný platný doklad o totožnosti.

4. Úhradu za ubytování a služby je ubytovaný povinen zaplatit předem při nástupu ubytování, a to ve výši dle platného ceníku (smluvní cenu). Ceník ubytování a dalších služeb je k dispozici na recepci ubytovacího zařízení.

5. Ubytovací zařízení vydá ubytovanému při nástupu doklad s uvedením názvu ubytovacího zařízení, jméno hosta, čísla pokoje, ceny za jednodenní ubytování a doby pobytu. Ubytovaný host se tímto dokladem prokazuje po celou délku jeho pobytu.

6. V den skončení smluveného pobytu je ubytovaný povinen odhlásit pobyt a uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hod. Neučiní-li tak ve stanovené lhůtě, může mu ubytovací zařízení účtovat pobyt za následující den.

7. Ubytovací zařízení může ve zvláštních případech nabídnout ubytovanému jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.

8. Na základě objednaného ubytování je ubytovací zařízení povinno hosta ubytovat nejpozdějido 20.00 hod (do této doby pokoj pro hosta i rezervuje), není-li objednávkou určeno jinak.

9. Požádá-li host v průběhu ubytování o prodloužení pobytu, může mu ubytovací zařízení nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.

10. Objedná-li si host jednolůžkový pokoj a objednávka mu byla potvrzena, účtuje ubytovací zařízení hostu jen cenu za jednolůžkový pokoj, a to i v případě, ubytuje-li hosta ve vícelůžkovém pokoji nebo apartmá. Tato zásada platí i v případě objednávky a jejím potvrzením na dvojlůžkový či třílůžkový pokoj.

11. Host, který se ubytuje před 8.00 hodinou ranní uhradí cenu za celou předcházející noc. Host, který požaduje ubytování před 10.00 hod a pokoj nemohl být předešlou noc pronajat, platí ubytování i za předcházející noc.

12. Za peníze a cenné věci odpovídá ubytovací zařízení pouze tehdy, převzalo-li je do úschovy (proti potvrzení).

13. Pro přijímání návštěv v ubytovacím zařízení jsou k dispozici společenské místnosti. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka ubytovacího zařízení v době návštěv od 8.00 do 20.00 hod.

14. Ubytovaný má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování vyhrazeny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory, společnou kuchyňku atd.

15. V celém objektu – na pokojích, chodbách a společných prostorách je ubytovaný povinen udržovat čistotu a pořádek. Na přípravu jídel používat výhradně kuchyňku na patře. Vaření na pokoji je zakázáno! Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1.000,-Kč za každý případ.

16. Ubytovací zařízení je ve všech vnitřních prostorách nekuřácké! Na pokojích je zakázáno kouřit a rozdělávat oheň. Kouření je povoleno pouze venku na vyhrazených místech. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1.000,-Kč za každý případ.

17. V pokoji nebo společných prostorách ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu vedení ubytovacího zařízení přemisťovat žádná zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do el. sítě nebo jiné instalace. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1.000,-Kč za každý případ.

18. V ubytovacím zařízení a zvláště v pokoji není hostu dovoleno užívat vlastních elektrospotřebičů. Výjimkou je vlastní budík, nabíječka, holící strojek a vysoušeč vlasů. V případě porušení je ubytovatel oprávněn účtovat ubytovanému smluvní pokutu za odběr energií ve výši 1.000,-Kč.

19. Praní prádla na pokoj a ve sprchách je přísně zakázáno! Porušení tohoto zákazu bude potrestáno finančním postihem ve výši 1.000,-Kč za každý případ. Ubytovaný má možnost za poplatek využít službu praní prádla v hotelu.

20. Host je povinen při odchodu z pokoje, ze společné kuchyňky a dalších společných prostor ( spol. místnosti, WC, sprch atd.) zhasnout světa, překontrolovat uzavření vodovodních kohoutků, plynových či elektrických spotřebičů, zavřít okna a dveře a klíče odevzdat na určené místo - recepci hotelu. Ztráta klíčů od pokoje a hotelu je účtována ubytovanému ve výši 1.000,-Kč.

21. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez doprovodu dospělých v pokoji a ostatních společenských prostorách ubytovacího zařízení.

22. Za škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení odpovídá host podle platných předpisů.

23. Každou zjištěnou závadu na pokoji či v prostorách ubytovacího zařízení je třeba ihned ohlásit, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu odstranění závady. Je zakázáno polepovat stěny a dveře, zatloukat hřebíčky a připínáčky do stěn, dveří a nábytku.

24. Pokoje slouží hostům především k odpočinku. Proto v době od 22.00 do 7.00 hod žádáme hosty, aby dodržovali noční klid. V případě, že i přes výstrahu ubytovaný porušuje dobré mravy a ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím doby ubytování zrušit nebo odstoupit od smlouvy bez nároku na vrácení zaplacené částky za ubytování.

25. Host je povinen zamykat pokoj a zabezpečit vchod do hotelu proti vniknutí cizích osob.

26. Každý host je povinen seznámit se a řídit se ubytovacím a požárním řádem, které jsou umístěny ve společných prostorách ubytovacího zařízení a na recepci.

27. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. Na jeho neznalost nebude brán zřetel. V případě, že jej poruší, má vedení ubytovacího zařízení právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby bez nároku na vrácení zaplacené částky za ubytování.

28. Ubytovatel si vyhrazuje právo okamžitě zrušit ubytovací smlouvu v případě hrubého porušení dobrých mravů a také v případě, že se stane ubytovací zařízení nezpůsobilé užívání a to z jakéhokoliv důvodu.

29. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti ubytovacího zařízení přijímá vedení ubytovacího zařízení nebo jeho provozovatel. Kniha přání a stížností je k dispozici na recepci hotelu.

 

30. Platební a storno podmínky

 

a) dlouhodobé ubytování (21 dní a více) a skupinové rezervace (10 a více osob)

Při objednávce požadujeme  zálohu ve výši 30% z celkové ceny, splatnou nejpozději 30 dní před dnem ubytování.

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích nebo kongresových služeb ze strany Objednavatele. Ubytovatel se zavazuje neúčtovat storno poplatky v případě zrušení rezervace do 30 dnů před ohlášeným příjezdem skupiny.

Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u skupin 10 a více osob ve výši:

Časové období

Storno

od 29 do 15 dnů před příjezdem

30% z ceny

od 14 do 2 dnů před příjezdem

50% z ceny

1 den před příjezdem, v den příjezdu nebo během pobytu

100% z ceny

 

Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit před příjezdem zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 30 dní před datem ubytování.

Po ukončení akce je provedeno konečné vyúčtování za zrealizované služby.

Pokud bude skupině poskytnuta sleva na ubytování, nemá v případě předčasného ukončení pobytu nárok na vrácení peněz z neodbydlených nocí.

b) individuální hosté

Ubytovatel je oprávněn účtovat storno poplatky u individuálních objednávek (rezervací) už při počtu 1 osoby za následujících podmínek:

písemně, e-mailem nebo faxem potvrzenou rezervaci je možno zrušit bez storno poplatku nejpozději 3 dny před příjezdem

2 dny před příjezdem nebo nevyzvednutí rezervace je účtováno ve výši 100% ceny

pokud bude Objednateli poskytnuta sleva na ubytování, nemá v případě předčasného ukončení pobytu nárok na vrácení peněz z neodbydlených nocí.

V případě nevyzvednutí rezervace či storna z důvodů neodvratitelných událostí (tzv. vyšší moci) se storno poplatek neúčtuje.

 

31. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního  řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

 

Česká obchodní inspekce,Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., Web: https://adr.coi.cz

 Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

 V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Kontakt

Náměstí Jana z Dražic 103
413 01 Roudnice nad Labem
Česká republika

Telefon/Fax: +420 416 836 247
Mobil: +420 724 025 967
OTEVŘENO: Po-Ne 8:00-20:00

e-mail:hotelkoruna@gkr.cz
www: www.hotel-koruna.cz
Facebook hotelu Koruna